Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)

Archiwum Sierpień, 2011

Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014
Ustawa deweloperska Art.37

Ustawa deweloperska Art.37

| 19 sierpnia 2011

Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.36

Ustawa deweloperska Art.36

| 19 sierpnia 2011

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) w części trzeciej po art. 425 dodaje się Tytuł I a w brzmieniu: „Tytuł I a. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów Art. 425. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w razie ogłoszenia […]

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.35

Ustawa deweloperska Art.35

| 19 sierpnia 2011

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, […]

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.34

Ustawa deweloperska Art.34

| 19 sierpnia 2011

Kto, wbrew przepisom ustawy wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj dalej