Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)
Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014

Ustawa deweloperska Art.35

| 19 sierpnia 2011

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.”;

2) w art. 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.”.

Kategoria: Ustawa

Możliwość komentowania została wyłączona