Jak zmiana WIBOR na WIRON wpłynie na raty kredytów hipotecznych?

W 2023 roku nastąpi zmiana wskaźnika referencyjnego oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce. Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) zostanie zastąpiona przez WIRON (Warsaw Interbank Offered Rate Overnight). Proces ten wpłynie na oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz na raty kredytów dla blisko 3,3 mln osób spłacających złotowe kredyty mieszkaniowe o zmiennym oprocentowaniu. W artykule omówimy, jakie są przyczyny tej zmiany i jakie mogą być jej skutki dla kredytobiorców.

Przyczyny zmiany wskaźnika

Zastąpienie WIBOR przez WIRON wynika z dążenia do ulepszenia systemu oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. WIRON, jako wskaźnik jednodniowy, mierzy koszt depozytów na większym rynku niż WIBOR, który obejmuje tylko rynek międzybankowy. W przeciwieństwie do WIBOR, który patrzy w przyszłość, WIRON oparty jest na danych historycznych, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności wskaźnika.

Skutki zmiany wskaźnika na raty kredytów hipotecznych

Wprowadzenie WIRON-u do umów kredytowych może wpłynąć na koszt odsetkowy kredytów hipotecznych. Zakładając zasadę ekonomicznej równości stron umowy i zastosowanie spreadu zgodnie z rekomendacją Narodowej Grupy Roboczej zapisaną w rozporządzeniu MF, różnice te nie powinny być znaczące.

Expander Pierwsze Mieszkanie Kredyt 2%

Wysokość rat kredytów hipotecznych zależy bezpośrednio od wysokości WIBOR-u oraz stałej marży naliczanej przez bank. W związku z wprowadzeniem nowego wskaźnika, banki będą informować swoich klientów o zmianach w oprocentowaniu kredytów. Na razie brak jest konkretnej oferty kredytowej opartej na WIRON-ie, jednak nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie nowego wskaźnika wpłynie na sytuację na rynku kredytowym.

Stopy procentowe w Polsce, ustalane przez RPP, pozostają na niezmienionym poziomie od października 2022 roku, kiedy to główna stopa Narodowego Banku Polskiego (referencyjna) wynosiła 6,75%. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie WIRON-u może sprawić, że bankom zależeć będzie na oferowaniu kredytów opartych na nowym wskaźniku, do którego będą mogły doliczyć wyższą marżę, niż w przypadku WIBOR-u.

Lendi - kredyty hipoteczne

Jednocześnie, banki mogą być zmotywowane do utrzymania wysokiego oprocentowania kredytów stałoprocentowych. Dlatego, choć można spodziewać się pewnych zmian w wyniku wprowadzenia WIRON-u, nie należy oczekiwać nagłego spadku wysokości rat kredytów hipotecznych.

Podsumowując, wprowadzenie WIRON-u na rynek kredytowy w Polsce wpłynie na kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu. Chociaż wprowadzenie nowego wskaźnika może prowadzić do obniżenia kosztu odsetkowego kredytów, nie należy oczekiwać znaczących różnic w wysokości rat. Proces ten będzie wymagał także dostosowania się banków oraz klientów do nowego systemu oprocentowania. Ważne jest, aby kredytobiorcy śledzili informacje na temat zmian w oprocentowaniu kredytów oraz ewentualne wprowadzenie nowych ofert kredytowych opartych na WIRON-ie. Ostatecznie, wpływ zmiany wskaźnika na wysokość rat kredytów hipotecznych będzie zależeć od sytuacji na rynku kredytowym, polityki banków oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej stóp procentowych.

Dodaj komentarz